Η Διαθερμική ΑΕ εκπροσωπεί σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο ενεργειακών καταστημάτων στην Ελλάδα. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στη διεύθυνση Βάκχου 20, ΤΚ 54629, απαριθμεί πλέον περισσότερα από 180 καταστήματα-μέλη με σκοπό την άριστη εξυπηρέτησή σας.

Η εταιρεία μας θεωρεί ύψιστης σημασίας την ιδιωτικότητα και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό συντάξαμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να έχετε μία πλήρη γνώση για:

 1. Ποιοι είμαστε και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προσωπικών δεδομένων

 2. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε

 3. Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

 4. Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

 5. Τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

 6. Τον χρόνο διατήρησης

 7. Τα δικαιώματά σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε

 8. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Ποιοι είμαστε

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Διαθερμική Α.Ε. ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον ορισμό του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για την πώληση ενεργειακών προϊόντων, καθορίζοντας τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρονται σε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για κάθε ερώτηση ή απορία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επικοινωνίας για θέματα Προσωπικών Δεδομένων:

Χρήστος Μιχάλογλου 6983/167.691 xristos@diathermiki.gr

Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Η Διαθερμική Α.Ε. ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα κάτωθι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 1. Δεδομένα εργαζομένων: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση,

  αριθμός λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων

 2. Δεδομένα πελατών: Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας μόνο για τους πελάτες επί πιστώσει, αριθμό λογαριασμού

 3. Δεδομένα προμηθευτών: Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό λογαριασμού, email

  Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε όταν συμπληρώνετε φόρμες στον ιστότοπο μας ή μέσω άλλων αλληλεπιδράσεων με τις υπηρεσίες μας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την περιοχή σας, την διεύθυνση σας, τον τίτλο εργασίας σας, την επωνυμία της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιλέξετε να παρέχετε.

Για την περίπτωση της πώλησης ηλεκτρονικού ρεύματος μέσω της Watt and Volt, επεξεργαζόμαστε στοιχεία πελατών και ειδικότερα: ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση και τηλέφωνο. Το σύνολο των δεδομένων σε αυτή την περίπτωση διαβιβάζονται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, την Watt and Volt.

Τα δεδομένα των εργαζομένων συλλέγονται στο σύνολό τους απευθείας από το φυσικό υποκείμενο ενώ για την περίπτωση των πελατών και προμηθευτών και ειδικότερα για τα στοιχεία επικοινωνίας, αυτά δύναται να αντλούνται από δημοσιοποιημένους επιχειρηματικούς καταλόγους.

Η Διαθερμική Α.Ε. δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία.

Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα της εθνοτικής καταγωγής, του γενετήσιου προσανατολισμού και δεδομένων υγείας αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

Πως επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Για το σύνολο των επεξεργασιών που λαμβάνουν χώρα, όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω, λαμβάνουμε υπόψη μας το σύνολο των αρχών σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων:

 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια. Η επεξεργασία είναι σύννομη όταν

  (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους σκοπούς (2) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης (3) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας με έννομη υποχρέωση (4) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του ζωτικού συμφέροντος (5) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος (6) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

 • Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Οι κύριοι σκοποί επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης τόσο με το ανθρώπινο δυναμικό όσο και με τους πελάτες.

 • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία

 • Ακρίβεια. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται. Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή.

 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται για μεγαλύτερο της επεξεργασίας χρονικό διάστημα για σκοπό αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.

 • Ακεραιότητα και Εμπιστευτικότητα. Η επεξεργασία γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους μας, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας και εμπιστοσύνης. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, η παρακολούθηση της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η ορθή καταστροφή, λοιπά τεχνικά μέτρα.

 • Παροχή και εξατομίκευση των υπηρεσιών μας

 • Ανταπόκριση στις ερωτήσεις και τα αιτήματά σας

 • Αποστολή υλικού προώθησης και μάρκετινγκ, όπου επιτρέπεται από το νόμο 

 • Διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους συνεργάτες μας

 • Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας

Σκοπός Επεξεργασίας- Νομική Βάση Επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων μας σύννομα με νόμιμη βάση επεξεργασίας την εκτέλεση της σύμβασης και την συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση που απορρέει από την εργατική και φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας σύννομα με νόμιμη βάση επεξεργασίας την εκτέλεση της σύμβασης, την συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση που απορρέει από τον φορολογικό νόμο της Ελλάδας, τα έννομα συμφέροντά μας και την συναίνεση σε περίπτωση προωθητικών ενεργειών.

Κατηγορίες Αποδεκτών Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον στο πλαίσιο (α) των νόμιμων δραστηριοτήτων της εταιρείας και (β) συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση. Το σύνολο των συνεργατών μας δεσμεύεται με τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Ειδικότερα, στις κάτωθι περιπτώσεις διαβιβάζονται στις εξής κατηγορίες αποδεκτών τα προσωπικά δεδομένα:

 1. Ανάλογα με τα προϊόντα που αγοράζετε, η εταιρεία-προμηθευτής παραλαμβάνει τα δελτία παραγγελίας. Ειδικότερα, διαβιβάζονται επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία παραγγελίας. Η διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό την ικανοποίηση της παραγγελίας.

 2. Σε επίπεδο λογιστικής παρακολούθησης, διαβιβάζονται σε εξωτερικό συνεργάτη τα απαραίτητα για την τήρηση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της Διαθερμικής ΑΕ

  Η Diathermiki μπορεί να μοιραστεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με έμπιστους συνεργάτες για συγκεκριμένους σκοπούς που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Οι εν λόγω συνεργάτες

  Χρόνος Διατήρησης

  Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων σας προσδιορίζεται από την ύπαρξη σχετικών συμβάσεων συνεργασίας και στοιχείων πώλησης. Τα δεδομένα σας δεν διατηρούνται περισσότερο από όσο απαιτεί η εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης παρά μόνο για την ικανοποίηση του εργατικού και φορολογικού δικαίου ή/και στην περίπτωση ρητής συγκατάθεσης για επιπλέον σκοπό επεξεργασίας.

  Στην περίπτωση των δυνητικών εργαζομένων, τα βιογραφικά σημειώματα παραλαμβάνονται είτε σε φυσικό αρχείο μέσω της παρουσίας σας είτε ηλεκτρονικά κατόπιν υποβολής τους στην πλατφόρμα skywalker, η οποία δεσμεύεται με την Πολιτική Απορρήτου όπως αυτή παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα www.skywalker.gr. Τα βιογραφικά διατηρούνται για έξι μήνες και έπειτα επικαιροποιούνται. Το χρονικό αυτό διάστημα θεωρείται εύλογο καθώς ικανοποιεί τις ανάγκες εύρεσης ανθρώπινου δυναμικού. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

  Κατηγορία Υποκειμένων

  Προσωπικά Δεδομένα

  Πηγή

  Προέλευσης

  Επεξεργασία

  Νόμιμη Βάση

  Εργαζόμενοι

  Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,

  μητρώνυμο,

  ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ,

  διεύθυνση,

  τηλέφωνο, email, εθνοτική

  προέλευση, αριθμός λογαριασμού, εκπαιδευτικό

  επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση,

  αριθμός τέκνων

  Από το ίδιο το υποκείμενο

  Πρόσληψη, Μισθοδοσία, Απόλυση, Παροχές

  Εκτέλεση σύμβασης Νόμιμη

  υποχρέωση Υπευθύνου Επεξεργασίας

  Έννομο συμφέρον υπευθύνου

  επεξεργασίας

  Πελάτες

  Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, τραπεζικός

  λογαριασμός

  Από το ίδιο το υποκείμενο

  Πώληση

  προϊόντων κατόπιν

  παραγγελίας

  Εκτέλεση σύμβασης Νόμιμη

  υποχρέωση Υπευθύνου

  Επεξεργασίας

         

  Έννομο συμφέρον

  Υπευθύνου Επεξεργασίας

  Προμηθευτές

  Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, τραπεζικός

  λογαριασμός

  Από το ίδιο το υποκείμενο

  Αγορά

  προϊόντων κατόπιν

  παραγγελίας

  Εκτέλεση σύμβασης Νόμιμη

  υποχρέωση Υπευθύνου Επεξεργασίας

  Έννομο συμφέρον Υπευθύνου

  Επεξεργασίας

  Ποια είναι τα δικαιώματά σας

  Σεβόμαστε το σύνολο των δικαιωμάτων σας που απορρέουν από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ είναι:

  • Δικαίωμα Πρόσβασης (Άρθρο 15): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για να επιβεβαιώσετε τις κατηγορίες δεδομένων που διατηρούμε, τον σκοπό επεξεργασίας, τη νομική επεξεργασία, την τυχόν διαβίβαση σε τρίτους, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται ή τα κριτήρια που καθορίζουν αυτό το χρονικό διάστημα, τα δικαιώματα που έχετε, την πηγή προέλευσης των προσωπικών δεδομένων αν αυτά δεν έχουν συλλεχθεί από εσάς.

  • Δικαίωμα Διόρθωσης (Άρθρο 16): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με την Διαθερμική Α.Ε. και να διορθώσετε/επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα επικαιροποιούμε τα στοιχεία σας ώστε να είναι ακριβή.

  • Δικαίωμα Διαγραφής (Άρθρο 17): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποφασίσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Θα διαγράψουμε τα δεδομένα που διατηρούμε, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία λόγω ανάκλησης της συγκατάθεσης και εφόσον δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων μας και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή/και νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από το φορολογικό και εργατικό δίκαιο.

  • Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (Άρθρο 18). Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

  • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για τις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει ως νόμιμη βάση την συγκατάθεση

  • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων (Άρθρο 20): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε σε ευανάγνωστη μορφή τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας εφόσον η επεξεργασία

   βασίζεται σε συγκατάθεση ή η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

  • Δικαίωμα Εναντίωσης (Άρθρο 21): μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον αυτή έχει ως νόμιμη βάση επεξεργασίας το έννομο συμφέρον μας ή το δημόσιο συμφέρον.

  • Δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή της χώρας. Εφόσον δεν καταφέρουμε εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Στην Ελλάδα η εποπτική αρχή είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θα ανακοινώσουμε κάθε διόρθωση ή διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον αυτό αποδεικνύεται εφικτό. Ταυτόχρονα θα ενημερωθείτε, εφόσον το επιθυμείτε, για αυτούς τους αποδέκτες (Άρθρο 19).

Τρόποι Άσκησης των Δικαιωμάτων

Για το σύνολο των δικαιωμάτων σας, ακολουθούμε τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων όπως αυτές περιγράφονται στο Άρθρο 12. Μπορείτε να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα και να την αποστείλετε με email στο xristos@diathermiki.gr ή με φαξ στο 2310/554.549 ή να την παραδώσετε στα γραφεία μας στη διεύθυνση: Βάκχου 20 Έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητά σας είναι αποδεδειγμένη με άλλα μέσα. Ενδέχεται για την ασφάλεια των δεδομένων σας, να ζητήσουμε ορισμένα στοιχεία με σκοπό την ταυτοποίησή σας.

Κόστος και χρόνος ανταπόκρισης

Θα επεξεργαστούμε άμεσα και ατελώς το αίτημά σας και εντός ενός μήνα θα ικανοποιήσουμε το δικαίωμά σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο χρόνος ανταπόκρισης μας ενδέχεται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση και για τους λόγους της καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν. Εξαίρεση αποτελούν προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά αιτήματα, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων μπορεί να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους ή να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον δεν ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος για τους λόγους που δεν προβήκαμε στη σχετική ενέργεια, τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Γενικές δεσμεύσεις

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κάθε κατηγορίας τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό της επεξεργασίας.

Τα μέλη της Διοίκησης, το σύνολο των εργαζομένων και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας για τα προσωπικά δεδομένα των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ.

Ασφάλεια Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Φροντίζουμε μέσα από τη λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων να επιτυγχάνουμε ασφάλεια της επεξεργασίας, πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις ώστε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική σε περίπτωση που μεταβληθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ή εμπλουτιστούν οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα ή σημειωθεί οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που αξιολογηθεί ως σημαντική για την Προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας, και θα ειδοποιηθείτε με κάθε δυνατό μέσο.

Ημερομηνία Ενημέρωσης παρούσας πολιτικής προστασίας 12/04/2019